Day: December 7, 2020

ระบบ ส่ง sms

ทำไมต้องใช้ระบบส่ง sms ในการสื่อสารทำไมต้องใช้ระบบส่ง sms ในการสื่อสาร

ระบบการสื่อสารผ่าน SMS ในปัจจุบันนี้ มีวิวัฒนาการและถูกพัฒนามาจากระบบ SMS ในสมัยก่อน เนื่องจากในอดีตที่ผู้ใช้งานหรือบุคคลทั่วไปสามารถส่ง SMS ในการสื่อสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ แต่ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีหรือ แอพฯ ที่ใช้สื่อสารเข้ามาทดแทน อีกทั้งยังใช้งานฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้การส่ง SMS มองดูว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยแต่ไม่ใช่สำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดผ่านการใช้งานระบบ SMS Marketing เพื่อเข้ามาช่วยในการสื่อสาร ...